Adatvédelem2019-11-11T12:26:10+01:00

Adatvédelem

Webanalízis-Sütik kezelése

Lehetősége van korlátozni, hogy az Ön itteni tevékenységét elemezzék és tovább kapcsolják. Ez a lehetőség az Ön privát szféráját védi, de egyben az oldal tulajdonosát akadályozza abban, hogy az Ön tevékenységéből tanuljon, és az Ön, valamint más felhasználók kiszolgálását ezáltal javítsa.

 

Ennek a weboldalnak a használatát jelenleg a Matomo webanalízis elemzi.Ha nem ért egyet ezzel,kérjük jelölje a négyzetben az alkalmazás kikapcsolására vonatkozó szándékát.

Adatvédelmi nyilatkozat

Nagyon örülünk, hogy érdeklődik cégünk iránt. Az adatvédelem különösen nagy jelentőséggel bír az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve az AKE Hungária Kft. üzletvezetése számára. Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve az AKE Hungária Kft. internetes oldalainak használata minden személyes adat megadása nélkül lehetséges egészen addig, amíg Ön cégünk különleges szolgáltatásait internetes oldalainkon keresztül igénybe nem kívánja venni. Ebben az esetben azonban szükségessé válhat az Ön személyes adatainak kezelése. Amennyiben a személyes adatkezelésre szükség van, és ehhez nem áll rendelkezésünkre törvényes jogalap, ezt olyan módon pótoljuk, hogy az Ön hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez.

A személyes adatok kezelése, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, mindig az adatvédelmi rendeletnek megfelelően, és az AKE Knebel & Co. KG érvényes ország-specifikus adatvédelmi-előírásaival összhangban történik. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal szeretné cégünk – többek között – az általa összegyűjtött, használt és kezelt személyes adatok fajtájáról, ill. kezelésének céljairól informálni a nyilvánosságot. Továbbá ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatunk minden érintettet saját jogairól.

Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, mint az adatkezelés felelőse, számtalan technikai és szervezési intézkedést eszközölt azért, hogy minél nagyobb védelmet tudjon biztosítani az internetes oldalon kezelt személyes adatoknak. Mégis az internet alapú adatátadások közben előfordulhatnak biztonsági rések, emiatt a teljes védelem biztosítása nem lehetséges. Ezért minden érintettnek lehetősége van személyes adatait alternatív úton, például telefonon keresztül megosztani velünk.

 

1.Fogalom meghatározások

AKE Knebel GmbH & Co. KG ill. az AKE Hungária Kft. adatvédelmi nyilatkozata olyan fogalmakon alapszik, melyeket az általános adatvédelmi rendelet, illetve az  európai irányelvek és rendeletek megfogalmazója használt. A mi adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie mind a nyilvánosság, mind az ügyfeleink és az üzleti partnereink számára. Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, a használt fogalmak magyarázatát az alábbiakban részletezzük.

Az adatvédelmi nyilatkozatban előforduló fogalmak:

 1. a) Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (a későbbiekben „érintett személy”) összefüggésbe hozható. Azonosíthatónak tekintendő az a természetes személy, aki szándékosan vagy véletlenül egy ismertetőjegy hozzárendelése alapján, mint például egy név, egy azonosítószám, székhely adatok, online ismertetőjegyek vagy egy, vagy több különleges jellemző alapján – amelyek a fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitást kifejezik – beazonosíthatóvá válik.

 1. b) Érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelés felelőse kezeli.

 1. c) Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon    végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,      tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés   továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás        vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 1. d) Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a kezelésüket a jövőben korlátozzuk.

 1. e) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének olyan fajtája, ami abban áll, hogy ezeket a személyes adatokat azért kezeljük, hogy egy természetes személyhez fűződő konkrét személyes jellemzőket értékeljünk, különösen a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyes preferenciákra, az érdeklődési körökre, a megbízhatóságra, a magatartásra, a tartózkodási helyre vagy a helyváltoztatásra fókuszálva; az adatokat elemezzük és előrejelzést készítsünk.

 1. f) Álnevesítés

Az álnevesítés egy olyan módja a személyes adatok kezelésének, amely során a személyes adatok kiegészítő információk bevonása nélkül nem rendelhetőek hozzá egy bizonyos érintetthez mindaddig, amíg ezek a kiegészítő  információk külön tárolásra kerülnek és olyan technikai és szervezési intézkedéseknek vetjük őket alá, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok ne legyenek hozzárendelve azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 1. g) Felelős vagy a adatkezelésért felelős (adatkezelő)

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. h) Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más hivatal, amely feldolgozza a személyes adatokat a felelős megbízása alapján.

 

i, Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 1. j) Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. k) Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Az adatkezelésért felelős neve és címe

A felelős az adatvédelemi alaprendelet, az unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jogi jellegű rendelkezés értelmében a következő:

AKE Knebel GmbH & Co. KG
Hölzle utca 14+16
72336 Balingen

Tel.: 00 49 07433/261-0

E-Mail: info@ake.de

Weboldal: www.ake.de

 

 1. Az adatvédelmi biztos neve és címe

Az adatvédelmi biztos:

Rolf Stotz
AKE Knebel GmbH & Co. KG
Hölzle utca 14+16
72336 Balingen

Tel.: 00 49 07433/261-0

E-Mail: info@ake.de

Weboldal: www.ake.de

Minden érintett személynek lehetősége van az adatvédelmi kérdésekkel és javaslatokkal bármikor az adatvédelmi biztoshoz fordulni.

 1. Az általános adatok és információk szerzése

Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. weboldala a weboldal minden megnyitásával egy érintett személyen vagy egy automatizált rendszeren keresztül egy sor általános adatot és információt szerez. Ezek az általános adatok és információk a szerver log fájljaiba kerülnek mentésre. Rögzítésre kerülhetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer operációs rendszere, (3) az internetes oldal, amelyről a hozzáférő rendszer a mi weboldalunkra jutott (az úgynevezett referens), (4) az alweboldalak, amelyeken keresztül a hozzáférő rendszer a mi weboldalunkra lett irányítva, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) egy internet-protokoll- cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a veszélymegelőzést szolgálják az IT-rendszerünkhöz való hozzáférések esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása semmilyen következménnyel nem jár az érintett személy számára. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) a weboldalunk tartalmát helyesen tudjuk közvetíteni, (2) a weboldalunkat valamint a hirdetéseket optimalizálni tudjuk, (3) az
IT-rendszerünk és a weboldalunk technikájának tartós működését biztosítani tudjuk, valamint (4) cyber támadás esetén a büntetőjogi eljáráshoz szükséges információk beszerzése a büntető jogi hatóságok számára biztosított legyen. Ezek az anonim módon beszerzett adatok és információk egyrészről statisztikai szempontból, valamint abból a további célból kerülnek kiértékelésre, hogy az adatvédelmet és az adatbiztonságot növelni tudjuk cégünknél, és ilyen módon az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét biztosítani tudjuk. A rendszer log fájlok anonim adatai és egy adott érintett által megadott személyes adatok külön kerülnek tárolása.

 1. A személyes adatok törlése és lezárása a gyakorlatban

Az adatkezelésért felelős csak egy bizonyos időtartamig – amíg a tárolási cél elérése azt szükségessé teszi –  dolgoz fel és tárol személyes adatokat, vagy addig,  amíg azt  az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó  vagy  más illetékes törvényhozó jogszabályokban és előírásokban az adatkezelésért felelős részére előirányozza.

Ha megszűnik a tárolási cél vagy lejár egy, az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó vagy egy más illetékes törvényhozó által előírt tárolási határidő, a személyes adatok gyakorlat szerint és az előírásoknak megfelelően törlésre vagy lezárásra kerülnek.

 1. Az érintett személy jogai
 2. a) Jog az előzetes tájékozódáshoz

Minden érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy  az adatkezelésért felelőstől az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ha egy érintett személy élni szeretne szeretné ezzel a jogával, bármikor fordulhat az adatkezelésért felelőshöz.

 1. b) Jog a hozzáféréshez

Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelésért felelőstől ingyenesen, a személyéhez kapcsolódó, tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást, valamint egy másolatot kapjon. Továbbá az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó szerint az érintett személyt a következő információk illetik meg:

o   az adatkezelési célok

o   a kezelt személyes adatok kategóriái

o   azon címzettek illetve azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket

o   lehetőség esetén a tervezett időtartam, amíg az adatok tárolva lesznek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam megállapításának kritériumai

o   az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

o   panaszjog fennállása egy felügyeleti hatóságnál

o   amennyiben a személyes adatok nem az érintett személytől lettek beszerezve: minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről

o   egy automatizált döntéshozatal fennállásának ténye beleértve a profilalkotást az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 22-es cikkelyének 1. és 4. bekezdésének megfelelően és – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Továbbá az érintett személyt megilleti a tájékoztatási jog, hogy a személyes adatai egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek továbbítva  lesznek-e? Amennyiben ez az eset fennáll, az érintett személynek joga van tudni az átadással kapcsolatos megfelelő garanciákról.
Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni ezt a tájékoztatási jogot, lehetősége van bármikor az adatkezelésért felelőshöz fordulni.

 1. c) Jog a helyesbítéshez

Minden a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga van az őt érintő helytelen személyes adatok haladéktalan javítását kérni. Továbbá az érintett személyeknek joguk van, az adatkezelés céljait figyelembe véve, a hiányos adatok kiegészítését – kiegészítő nyilatkozat formájában is – kérni.

Amennyiben az érintett igénybe szeretné venni ezt a helyesbítéshez való jogot, lehetősége van bármikor az adatkezelésért felelőshöz fordulni.

 1. d) Jog az elfeledtetéshez

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga az adatkezelésért felelőstől kérni, hogy az őt érintő személyes adatok azonnal törölve legyenek, amennyiben valamely következő ok igaznak bizonyul illetve amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

o   A személyes adatok olyan célokra lettek kérve vagy olyan módon lettek kezelve, ami már nem szükségszerű.

o   Az érintett személy visszavonja a hozzájárulását, amely az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6-os cikkelyének 1. bekezdésén vagy 2. cikkely 9-es bekezdésén alapult és hiányzik másfajta jogi alap az adatkezeléshez.

o   Az érintett személy az adatkezeléssel szemben tiltakozik az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 21-es cikkelye 1. bekezdésének megfelelően, és nincs semmilyen elsőbbséget élvező jogi alap az adatkezelésre, vagy az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 21-es cikkelyének 2. bekezdése szerint.

o   A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve.

o   A személyes adatok törlése a felelősre vonatkozó uniós jog vagy a tagállamok által támogatott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

o   A személyes adatok az információs társadalommal összefüggésben ajánlott szolgáltatások vonatkozásában kerültek megállapításra az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 8-as cikkelyének 1. bekezdése alapján.

Amennyiben egy a fenti okok közül igaznak bizonyul és az érintett személy az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve az AKE Hungária Kft. által  tárolt személyes adatai törlését szeretné, lehetősége van bármikor az adatkezelésért felelőshöz fordulni. Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. jogos kérésének azonnal eleget tesz.

Amennyiben a személyes adatokat az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. nyilvánosságra hozta és az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 17-es cikkelyének 1. bekezdése alapján felelősként kötelezett az adatok törlésére, úgy az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. a rendelkezésre álló technológiát és a programozási költségeket figyelembe véve a megfelelő intézkedéseket (technikai jellegűt is) meg fogja tenni, hogy a többi adatkezelésért, -feldolgozásért felelőst, akik a nyilvánosságra hozott adatokat kezelik, tájékoztassa, hogy az érintett személy a adatkezelésért felelőstől a személyes adataihoz kapcsolódó összes hivatkozás vagy másolat vagy replikáció törlését kérte arra az esetre, ha az adatkezelés nem szükségszerű. Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. dolgozója adott esetben megteszi a szükséges lépéseket.

 1. e) Jog az adatkezelés korlátozására

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga van a felelőstől az adatkezelés korlátozását kérni, ha a következő feltételek adottak:

o   Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

o   Amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.

o   Ha a felelősnek már nincs szüksége többé a személyes adatokra adatkezelési célból célból, de az érintett személynek szüksége lehet rájuk törvényes jogai érvényesítéshez, gyakorlásához vagy megvédéséhez.

o   Az érintett személy tiltakozott az adatkezeléssel szemben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 21-es cikkelyének 1. bekezdése alapján és még nem tudni, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek –e az érintett jogos indokaival szemben?

 

Amennyiben a fent megnevezett feltevések közül valamelyik adott és az érintett a személyes adatai kezelését, melyeket az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. tárol korlátozni szeretné, lehetősége van bármikor a felelőshöz fordulni. Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. az adatkezelés azonnali korlátozásáról gondoskodik.

 1. f) Jog az adathordozhatósághoz

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az érintett bocsátott a felelős rendelkezésére strukturált, ismert és gépen olvasható formában megkapja. Ezen kívül joga van ezeket az adatokat egy másik felelőssel, a felelős általi akadályoztatás nélkül megosztani mindaddig, amíg az adatkezelés az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet  6-os cikkelyének 1. bekezdése a, pontja szerinti vagy a 9-es cikkelyének 2. bekezdése a, pontján alapuló hozzájáruláson vagy a GDPR 6-os cikkelyének 1. bekezdés a, pontján  alapuló szerződésen nyugszik és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, feltéve hogy az adatkezelés – amelyet a felelősnek átad – nem közérdekű  feladat ellátásához, vagy közhatalom gyakorlásához szükséges.

Továbbá  az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett személynek joga van az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 20-as cikkelyének 1. bekezdése alapján kieszközölni, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik felelőstől egy másikhoz kerüljenek áthelyezésre, amennyiben ez technikailag megoldható és  nem befolyásolja más személyek jogait és szabadságát.

Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett személynek mindig lehetősége van az  AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft-hez fordulni.

 

 1. g) Jog a tiltakozásra

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy  különleges helyzetéből adódó okok miatt az adatkezelés ellen, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6-os cikkelyének 1. bekezdés e, pontja alapján tiltakozzon. Ez érvényes az ezen meghatározásokon alapuló profilalkotásra is.

Az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. tiltakozás  esetén nem kezeli  a személyes adatokat, kivéve, ha olyan kényszerű, védhető okok igazolják az adatkezelést, amelyek túlmutatnak az érintett személy érdekein, jogain és szabadságán vagy ha az adatkezelés a törvényes jogok érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ha az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. direkt marketing célból kezel  személyes adatokat, akkor az érintett személynek joga van bármikor személyes adatai ilyen célú kezelése ellen tiltakozni. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az összefüggésben áll direkt marketing célokkal. Amennyiben az érintett személy tiltakozik személyes adatainak az  AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve AKE Hungária Kft. általi közvetlen marketing célú kezelése ellen, az AKE Knebel GmbH & Co. KG ill. az AKE Hungária Kft.  nem használja fel többé ilyen célokra  a személyes adatokat.

Ezen felül az érintettnek joga van különleges helyzetéből adódóan az őt érintő személyes adatok olyan jellegű kezelését megtiltani, ami az AKE Knebel GmbH & Co. KG-nál, illetve AKE Hungária Kft-nél gazdasági és  kutatási céllal vagy az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet  89-es cikkelyének 1. bekezdésén alapuló statisztikai céllal történik kivéve, ha olyan adatkezelésről van szó, ami közérdekű feladatok ellátásához szükséges.

Az érintett személy személyes adatainak kezelése kapcsán az AKE Knebel GmbH & Co. KG-nál, illetve AKE Hungária Kft-nél is tiltakozhat. Az érintettnek továbbá joga van az információs társadalom szolgáltatásainak használatával kapcsolatban a 2002/58/EG irányelvet figyelmen kívül hagyva, a tiltakozási jogot olyan  automatizált eljárás közben is gyakorolni, amely  technikai specifikációkat alkalmaz.

 1. h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintett személynek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy ne csak egy olyan  kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalnak – beleértve a profilalkotást- vesse alá magát, ami vele szemben jogi kihatással lehet vagy őt jelentősen korlátozhatja. A fenti jogok nem illetik meg az érintettet, amennyiben a döntés (1) szükséges az érintett személy és a felelős közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2)  a felelősre irányadó  uniós irányelvek és a tagállamok jogi előírásai alapján ez megengedett és tartalmazza az említett  előírásokhoz mért intézkedéseket az  érintett személy jogainak, szabadságának valamint jogos érdekeinek megőrzésére, vagy (3) az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik.

Amennyiben az adatkezelés (1) az érintett személy és a felelős közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett írásos hozzájárulásával történik, az AKE Knebel GmbH & Co. KG, illetve az AKE Hungária Kft. megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érintett emberi beavatkozást kérhessen, álláspontját kifejezhesse és a döntéssel szemben kifogást nyújthasson be.

Amennyiben az érintett személy az automatizált döntéssel kapcsolatban érvényesíteni szeretné jogait, lehetősége van bármikor a felelőshöz fordulni.

 1. i) Jog egy adatkezelés jogi hozzájárulás visszavonására

Minden, a személyes adatok kezelése kapcsán érintettnek az Európai Irányelv- és Rendeletalkotó által biztosított joga, hogy beleegyezését a személyes adatainak kezeléséhez bármikor visszavonja.

Amennyiben az érintett személy érvényesíteni szeretné jogát beleegyezésének visszavonására lehetősége van bármikor az adatkezelésért felelőshöz fordulni.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Facebookra való belépéssel és annak használatával kapcsolatban

Az adatkezelésért felelős erre a weboldalra Facebook vállalati komponenseket integrált. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat egy, az internet által üzemeltett találkozási pont, egy online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára az egymás közötti kommunikációt és a virtuális térbeli interakciókat. Egy közösségi hálózat a vélemény- és tapasztalat csere helyszíne lehet, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára a személyes és céges információk megosztását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között személyes profilok létrehozását, fotók feltöltését és az ismerősök felkérés általi összekapcsolását.

A Facebookot üzemeletető társaság a: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

A személyes adatok kezeléséért, amennyiben az érintett személy nem az USA-ban vagy Kanadában él, a:  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland a felelős.

Az adatkezelésért felelős által üzemeltetett ezen internetes oldal minden egyes aloldalának (melybe Facebook komponensek, Facebook – Plug – In-ek lettek integrálva) megnyitásával a mindenkori Facebook komponensek az internetes böngészőt az érintett személy IT- rendszerén automatikusan arra ösztönzik, hogy a Facebookról töltse le a megfelelő Facebook komponens megjelenítéseket.

A Facebook-Plug-In-ek teljes áttekintésére a developers.facebook.com/docs/plugins/ (http://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE) lehívásával van lehetőség. Ezen technikai eljárások keretében a Facebook tájékozódik arról, hogy az érintett személy a weboldalunk mely aloldalát látogatja.

Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook-ra, a Facebook az oldalunk érintett személy általi minden egyes megnyitásával és az ott tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk milyen konkrét aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a Facebook-komponensek összegyűjtik, és a Facebook hozzárendeli őket az érintett személy Facebook fiókjához. Amennyiben pl. az érintett személy a weboldalunkba integrált Facebook-gombokat használja, például a „Tetszik” gombot, vagy kommentel, a Facebook ezeket az információkat a felhasználó profiljához rendeli és eltárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook akkor kap komponensein keresztül információt arról, hogy az érintett személy meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett személy az oldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a Facebook fiókjába. Ez az információátadás attól függetlenül is megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e weboldalunkon Facebook – komponensekre vagy sem. Amennyiben ez egy olyan információátadás, amelyet az érintett személy nem szeretne, akkor elkerülheti azáltal, hogy weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik a Facebook fiókjából.

A Facebook által nyilvánosságra hozott adatirányelv, ami a de-de.facebook.com/abot/privacy/ oldalon lehívható, tájékoztatást ad aFacebook-on keresztül történő személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről. Továbbá tájékoztat arról, hogy a Facebook milyen beállításokat ajánl az érintett személy magánszférájának védelmére. Ezenkívül különböző applikációk is elérhetőek, amelyek lehetővé teszik a Facebookra történő  adatátvitel elkerülését. Ilyen applikációkat alkalmazhat az érintett személy annak érdekében, hogy a Facebookra történő adatátvitelt megakadályozza.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Matomo használatával kapcsolatban

Az adatkezelésért felelős Matomo-komponenseket integrált erre a weboldalra. A Matomo egy nyílt forráskódú szoftvereszköz az internetelemzéshez. Az internetelemzés a weboldalakat látogatók magatartási adatainak beszerzését, gyűjtését és kiértékelését jelenti. Egy internetelemzési eszköz többek között olyan adatokat gyűjt, mint például, hogy az érintett személy melyik oldalról jutott egy weboldalra (ún. referens), hogy melyik aloldala lett megtekintve a weboldalnak vagy, hogy ezek milyen gyakran és mennyi ideig voltak megnyitva. Az internetelemzést leginkább egy webhely optimalizálására és internetes reklámok költség-haszon elemzésére alkalmazzák.

A szoftver az adatkezelésért felelős szerverén van beüzemelve, és az adatvédelmi szempontból érzékeny logadatok csak ezen a szerveren vannak tárolva.

A Matomo-komponensek célja a weboldalunk látogatására vonatkozó elemzés készítése. Az adatkezelésért felelős többek között arra használja az összegyűjtött információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, és ezáltal  olyan online jelentéseket tudjon összeállítani, amelyek tartalmazzák a webhelyünkön történő tevékenységeket.

Matomo cookie-kat tesz az érintett személy IT-rendszerére. Feljebb elmagyaráztuk, hogy mik a cookie-k. A cookie-k jelenlétével lehetővé válik számunkra weboldalunk használatának elemzése. A weboldal egyes aloldalainak minden egyes megnyitásával a Matomo-komponensek automatikusan rábírják az érintett személy IT-rendszerén működő internet böngészőt, hogy adatokat adjon át a szerverünknek online elemzési célokra. Ezen technikai eljárás keretein belül ismereteket szerzünk személyes adatokról, mint például az érintett személy IP-címe. Ez többek között arra szolgál, hogy megtudjuk a látogató származását és azt, hogy mire klikkelt rá.

A cookie-k által olyan személyes információk tárolására kerül sor, mint például a hozzáférés ideje, a hely ahonnan a hozzáférés megtörtént és a weboldalunk látogatásának gyakorisága. A weboldalunk minden látogatásának alkalmával személyes adatok kerülnek átvitelre a szerverünkre, beleértve az érintett személy által használt internet-csatlakozás IP-címét. A személyes adatokat tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek.

Az érintett személy bármikor korlátozhatja a cookie-k telepítését a webhelyünkön keresztül, az általa  használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel tartósan megtagadhatja a cookie-k telepítését. A használt internetes böngésző ilyen beállítása korlátozhatja azt is, hogy a Matomo  cookie-t telepítsen az érintett személy IT-rendszerére. Ráadásul egy, a Matomo által korábban telepített cookie bármikor törölhető egy internetes böngésző vagy egy más szoftverprogram által.

Továbbá az érintett személynek lehetősége van visszautasítani a Matomo által a webhely használatával kapcsolatosan összegyűjtött adatok kezelését ill. korlátozhatja azt. Ehhez az érintett személynek egy Opt-Out-Cookie-t kell telepítenie. Amennyiben az érintett személy IT-rendszere egy későbbi időpontban törölve, formázva vagy újratelepítve lesz, az érintett személynek újra telepítenie kell egy Opt-Out-Cookie-t.

Az Opt-Out-Cookie telepítésével fennáll azonban a lehetőség, hogy az adatkezelésért felelős weboldalai az érintett számára már nem lesznek teljes mértékben használhatók.

További információk és az érvényes Matomo adatvédelmi rendelkezések megtekinthetők a matomo.org/privacy/ lehívásával.

 

 1. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube használatával kapcsolatban

Az adatkezelésért felelős YouTube-komponenseket integrált erre a weboldalra. A YouTube egy internetes videó portál, amely lehetővé teszi a videó megosztóknak ingyenes videók feltöltését, a felhasználóknak pedig ezek szintén ingyenes megtekintését, értékelését és kommentelését. A YouTube engedélyezi minden fajta videó megosztását, ezért teljes filmek és tv műsorok, de akár videó klippek, előzetesek vagy a felhasználók által készített saját videók is elérhetőek.

A YouTube-ot üzemeltető társaság a Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MontainView, CA 94043-1351, USA egyik leányvállalata.

Az adatkezelésért felelős által üzemeltetett weboldalra YouTube-komponens lett integrálva, így minden egyes aloldal minden egyes megnyitásával a YouTube-komponens az érintett személy IT-rendszerén található internetes böngészőt automatikusan arra készteti, hogy a YouTube-ról a megfelelő YouTube komponens megjelenítését töltse le. További információk a YouTube-ról megtekinthetőek a www.youtube.com/yt/about/de/ lehívásával. Ezen technikai eljárás keretein belül a YouTube és a Google információt szerez arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalait látogatta meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ba, a YouTube felismeri egy YouTube videót tartalmazó aloldal megnyitásával, hogy a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatja az érintett személy. Ezeket az információkat gyűjti a YouTube és a Google, melyeket az érintett személy YouTube fiókjához hozzárendel.

A YouTube és a Google mindig akkor kapnak információkat a YouTube-komponenseken keresztül arról, hogy az érintett személy meglátogatta a weboldalunkat, ha az érintett személy a weboldalunk megnyitásának időpontjában be van jelentkezve a YouTube-ba. Ez az információátadás attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett  rákattint-e egy YouTube videóra vagy sem. Amennyiben az érintett ilyen jellegű információ átadást a YouTube és Google részére nem szeretne, akkor ez megakadályozható azáltal  hogy az érintett  oldalunk megnyitása előtt kijelentkezik a YouTube fiókjából.

A YouTube által nyilvánosságra hozott adatvédelmi rendelkezések, amelyek a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lehívásával megtekinthetőek, tájékoztatást adnak a YouTube és a Google általi személyes adatgyűjtésről, – kezelésről és – felhasználásról.

 

 1. Az adatkezelés jogi alapja

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6-os cikkelyének 1. bekezdés a, pontja szolgál cégünknél az adatkezelési folyamatok jogi alapjául, amely értelmében egyes adatkezelési célokhoz az érintettek hozzájárulását kérjük. Amennyiben a személyes adatok kezelése egy szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szerződő fél az érintett személy, mint például azok a folyamatok, amelyek áruszállításhoz kötődnek, vagy ahol szolgáltatásnyújtás történik vagy ellenszolgáltatás szükséges, az adatkezelés az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6 cikkely 1, bekezdés b, pontján alapul. Ugyanez érvényes az olyan adatkezelési folyamatokra, amik szerződések előkészítéséhez szükségesek, például  termékeinkről és szolgáltatásainkról kért ajánlatkérések esetén. Amennyiben a cég egy olyan jogi kötelezettségnek tesz eleget, amelyhez szükséges a személyes adatok kezelése, mint például az adózási kötelezettségek teljesítéséhez, akkor az adatkezelés az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6 cikkely 1. bekezdés c, pontján alapul. Ritka esetekben szükséges lehet a személyes adatok kezelésére, az érintett személy vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmére. Ez lenne például a helyzet abban az esetben, ha üzemünk egy látogatója megsérülne és ezért a nevét, az életkorát, a betegbiztosítási pénztári adatait és egyéb fontos információkat kellene megadni az orvosnak, a kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkely 1. bekezdés d, pontján alapul. Végül az adatkezelési folyamatok alapulhatnak az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikkely 1. bekezdés f, pontján.  Ezen a jogi alapon nyugszanak azok az adatkezelési folyamatok, amiket az előbb megnevezett jogi alapok nem tartalmaztak, amennyiben az adatkezelés a cég vagy egy harmadik fél törvényes érdekének védelméhez szükséges, és az érintett érdekei, alapjogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési folyamatok azért engedélyezettek számunkra, mert az európai törvényhozó külön kiemelte őket. A törvényhozó azt a nézetet képviseli, hogy a jogos érdek elfogadható, ha az érintett az adatkezelő felelős vásárlója. (Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 2/47.)

 

 1. Jogos érdek az adatkezelésben

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikkely 1. bekezdés f, pontján alapul, akkor jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk végzése munkavállalóink és tulajdonosaink érdekeit szolgálva.

 

 1. Az időtartam, ameddig a személyes adatokat tároljuk

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a törvényes megőrzési határidő. A határidő lejárta után az adatok rutin eljárás szerint törölve lesznek, amennyiben azok már nem szükségesek szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez.

 

 1. Törvényes vagy szerződéses előírások a személyes adatok rendelkezésre bocsátásához; szerződéskötés miatti szükségesség, a személyes adatokat rendelkezésre bocsátó érintett kötelezettségei; a rendelkezésre bocsátás elmaradásának következményei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását szükségessé teheti részben törvény által előírt kötelezettségek teljesítése (pl. adóelőírások) vagy a rendelkezésre bocsátás szükségessége szerződéses szabályozásokból is adódhat (pl. szerződéses partner adatai), időnként pedig szerződéskötéshez is szükséges lehet az érintett személyes adatainak átadására. Ezeket az adatokat nekünk kezelnünk kell. A személyes adatok rendelkezésre nem bocsátása például ahhoz vezethet, hogy az érintett személlyel nem tudunk szerződést kötni. Az érintett általi személyes adatátadás esetén az érintett személynek egyik dolgozónkhoz kell fordulnia. Dolgozónk minden egyes esetben felvilágosítja az érintettet, hogy személyes adatainak átadása törvényi vagy szerződéses előíráson nyugszik -e vagy szerződéskötéshez szükséges-e, illetve hogy milyen következményekkel járna az adatok át nem adása.

 

 1. Automatikus döntéshozatal lehetősége

Felelősségteljes vállalatként lemondunk az automatikus döntéshozatalról és a profilalkotásról.

 

 1. Jelentkezések

Annak érdekében, hogy a jelentkezések kezelését hatékonyabbá tegyük, bevezettünk egy jelentkezési portált. Sikeres regisztrációt követően ezen a portálon keresztül eljuttathatja hozzánk jelentkezéséhez kapcsolódó dokumentumait. Nagyban megkönnyíti munkánkat, ha lehetőség szerint mindig az online portálon keresztül jelentkezik.

Mi történik, ha Ön mégis más módon kíván jelentkezni:

 Jelentkezések e-mail-ben (titkosítás nélkül továbbításra kerülnek)

Valamennyi e-mailben érkező jelentkezés (függetlenül attól, hogy a jelentkezés a karriere@ake.de, info@ake.de  vagy közvetlenül a kapcsolattartó személyhez érkezik) a jelentkezéseket kezelő portálra kerülnek továbbításra.

Amennyiben Ön nem ért ezzel egyet, kérjük tudassa ezt velünk! Kérjük vegye azonban figyelembe azt is, hogy jelentkezését ebben az esetben nem tudjuk kezelni!

Postán érkező jelentkezések

A magas kezelési ráfordításra tekintettel postán érkező jelentkezéseket a továbbiakban nem áll módunkban elfogadni, és nem tudjuk ezeket a jelentkezéseket a rendszerbe felvenni. A postán bejövő jelentkezéseket hiánytalanul visszaküldjük Önnek. Adatait nem visszük fel a jelentkezési portálra és személyes adatait nem dolgozzuk fel. Címét azonban a dokumentumainak a visszaküldéshez természetesen használnunk kell.

Sajnálnánk azonban, ha nem venne részt a jelentkezési folyamatunkban, így örülnénk, ha az online portálon keresztül nyújtaná be jelentkezését!

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a Deutsche Gesellschaft für Datenschutz adatvédelmi generátora hozta létre – az Ön külső adatvédelmi megbízottja, együttműködve a Wilde Beuger Solmecke, Köln vállalat német jogászaival.

AKE NEWS